مدیر برنامه ریزی استراتژیک

ایران - تهران
استراتژی

اطلاعات شخصی

در مورد خودت چیزی به ما بگو