کارشناس ارتباط با مشتری (CRM)

ایران - تهران
اداری

کارشناس ارتباط با مشتری (CRM)

مسئولیت ها


• کنترل پایگاه داده مشتریان
• تحلیل داده های مشریان
• تولید محتوا و مدیریت وبسایت
• انجام امور خدمات مشتریان
• تولید محتوا و انتشار ر بستر شبکه های اجتماعی
• سنجش رضایت مشریان
• انجام امور جذب، احیا و وفادارسازی مشتریان
• انجام سایر امور محوله در حوزه امور مشتریان


 مهارتهای تخصصی


• EXCELL-WORD-OUTLOOK
• مذاکره و راتباط با مشتریان
• طرز تهیه گزارشهای مدیریتی


شایستگی های عمومی


• فن بیان عالی
• منعطف
• هوش هیجانی بالا
• قدرت ایجاد ارتباط با مشتریان