مدیر مالی و حسابداری (financial manager)

ایران - تهران
مالی

مدیر مالی و حسابداری (financial manager)مسئولیت ها 


• نظارت بر تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت به صورت ماهانه و در پایان سال مالی
• نظارت بر تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و سایر تکالیف قانونی 
• تهیه و تنظیم بودجه های سرمایه ای و جاری سالانه و فراهم نمودن منابع مالی و نظارت بر اجرای قراردادهای تأمین مالی و اعتبارات مربوطه
• نظارت بر انجام امور مربوط به حسابداری بهای تمام شده و همچنین فعالیتهای مربوط به حسابداری کالا و نظارت بر فعالیتهای حسابداری مالی از قبیل تهیه و تنظیم و نگهداری کلیه دفاتر و اسناد و مدارک عملیات شرکت
• نظارت بر تهیه و اجرای روشهای حسابداری مالی و کنترل موجودیهای انبارها، اموال منقول و غیرمنقول و تدوین آیین نامه های مالی
• کنترل و تأیید کلیه هزینه های ریالی و ارزی و صدور دستور پرداخت هزینه های عملیاتی، خدماتی و عمرانی؛

 • نظارت بر امور اموال و دفاتر اموالی و سیاهه های مربوطه

 • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور ما فوق مطابق مقررات

 • مراقبت از اسناد و مدارک حسابداری


مهارتهای مورد نیاز


• تجربه مستقیم و تسلط کامل به امور مدیریت مالی در زمینه رایانه
• تسلط به قوانین و مقررات حسابداری و حسابرسی، مقررات مالیاتی و بیمه، قانون تجارت، قانون کار، و استانداردهای حسابداری
• آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات مدیریت مالی، بازرگانی و حسابداری
• آشنایی با اصول و مبانی هزینه یابی و بودجه ریزی
• آشنایی با تجزیه و تحلیل اطلاعات و صورتهای مالی
• مهارت های مدیریتی و تصمیم گیری بسیار قوی