مدیر منابع انسانی (Human Resources Manager)

ایران - تهران
اداری

مدیر منابع انسانی (Human Resources Manager)


مسئولیت ها•  تهیه شرح شغل و به روز نگاه داشتن آنها
• تدوین استراتژی و برنامه جهت جذب و نگهداشت کارکنان
• اجرای فرآیندهای مرتبط با افزایش رضایت کارکنان
• مشارکت در تدوین استراتژی های شرکت با تمرکز بر سرمایه انسانی
• برنامه ریزی رویدادهای داخلی کارکنان
• مستندسازی فرآیندها و گزارشات مرتبط با مدیریت منابع انسانی از قبیل برنامه جذب، ارزیابی، استخدام، آموزش و غیره

• نیاز سنجی آموزشی( مهارت های سخت و نرم) تیم ها.
• تحلیل مشاغل و گریدینگ شغلی و به روز نگاه داشتن آنها.
• آماده سازی و گسترش مطالب آموزشی موثر با استفاده از انواع ابزارها.
• آموزش و هدایت مدیران و سایر همکارانی که در فرایند توسعه کارکنان نقش دارند.
• توسعه ارتباطات سازمانی.
•ترسیم چشم انداز آینده شغلی همکاران.
• اصلاح برنامه ها در صورت نیاز.
• همکاری موثر با سایر اعضای مدیریت و همکاران منابع انسانی به عنوان یک تیم واحد.
• ارائه راهکارهای مرتبط با افزایش رضایت کارکنان.
• آشنایی کامل به فرآیند جذب و استخدام 


توانمندی های ضروری


• مهارت عالی در  ارتباط کلامی و نوشتاری.
• تسلط به انواع پلتفرم ها و روش های آموزش چند رسانه ای.
• تحقیق و ارزیابی در خصوص گزینه ها و جایگزین های آموزشی.
• توانایی طراحی و پیاده سازی آموزش و توسعه موثر.
• دارای مهارت های مدیریتی و حل تعارض ها.
• خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمت به سرمایه انسانی.
• مسئولیت پذیر، پیگیر، منظم در انجام امور،دارای روحیه حمایتی.
•حداقل 3 سال سابقه طراحی و اجرای برنامه های توسعه کارکنان در صنعت IT.