مدیر امور حقوقی و قراردادها

ایران - تهران
حقوقی

مدیر امور حقوقی و قراردادها

 

مسئولیت ها :


• ایجاد و مدیریت خط مشی های اخلاقی.

• توسعه برنامه های پیشگیری قوانین و اجرای آن ها.

• مشاوره تخصصی حقوقی

• دعاوی و امور قضایی

• تهیه و تنظیم صورت جلسات مجامع عمومی، عادی و فوق العاده.

• انجام امور مربوط به ثبت شرکت ها.

• انجام امور مربوط به ثبت علائم تجاری.

• تهیه و تنظیم اسناد مدارک مناقصه، مزایده و ... .

• نگهداری و حفاظت از اسناد، مدارک و پرونده های حقوقی.

• تشکیل بانک اطلاعات حقوقی و قانونی شرکت ها.

• اطلاع رسانی حقوقی در حوزه های مورد فعالیت دستگاه ها.

• برنامه ریزی، ساماندهی، اولویت بندی و انجام پژوهش های حقوقی مورد نیاز.

• ساماندهی آموزش های حقوقی تخصصی کارشناسان حقوقی و اتخاذ تمهیدات لازم برای آموزش کارکنان حقوقی.

• انعکاس نظرات مشورتی به واحدهای مختلف در زمینه مسایل حقوقی و قراردادی.

• جمع آوری و بررسی قراردادهای منعقده از نظر رعایت دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مرتبط.

• جمع آوری، بررسی، تنظیم اطلاعات لازم برای تهیه قوانین، اساسنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ... .

• تهیه و تنظیم گزارش های تحلیلی در رابطه با فعالیت های واحد برای ارایه به مافوق.

• تنظیم و تایید قراردادهای مورد نیاز واحدها و پاسخگویی به استعلام های مربوط به آن ها.

• انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه ها و مزایده ها و قراردادها.

• اخذ و رسیدگی و انجام اقدام های لازم در خصوص اسناد لازم الاجرا مربوط به تعهدات و قراردادها.

• وصول مطالبات مربوط به تعهدات و قراردادها.

• تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان به صورت فرمت استاندارد و اخذ تاییدیه های مالی و حقوقی از کارشناسان مربوطه.

• بررسی و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از سوی واحد ها و مطابقت قراردادهای پیشنهادی با موازین حقوقی، مالی و... .


 دانش و مهارت ها:


• دانش قراردادی
•  نگارش و تدوین قرارداد
•  قوانین و مقررات مرتبط با صنعت نفت
•  پیگیری تا حصول نتیجه
•  توانایی نوشتاری
•  قدرت مذاکره