مدیر برنامه ریزی استراتژیک

ایران - تهران
استراتژی

مدیر برنامه ریزی استراتژیک

 

مسئولیت ها

 • تسلط به مدل های تدوین، اجرا و پایش استراتژِی در سازمان
• تسلط بر مباحث و تکنیک های برنامه ریزی استراتژیک
• تسلط بر روش های تجزیه و تحلیل محیطی و تعیین جایگاه استراتژیک
• آشنایی با مباحث ارزیابی سازمان و شاخص گذاری
• تسلط مباحث استراتژی BSC-SWOT و مدل XPP
• تسلط به تهیه نقشه و سند استراتژِی
• پایش مدون سنجه های سازمان و تهیه داشبوردهای مدیریتی
• کنترل و پایش مستمر تحقق برنامه های راهبردی سازمان
• تسلط بر مدل های تعالی سازمانی


مهارت های مفید


• بازاریابی، تبلیغات و ارتباطات
• استراتژی های ارتباطی و تبلیغاتی
• رویاپرداز، متفکر، چالش خواه، انجام دهنده، وقت شناس، خلاق، سازنده، نوآور
• توانمندی نگارش روان، دقیق و خلاق به فارسی
• توانایی های قوی در سازماندهی، شخصی و مدیریت پروژه