کارشناس ارتباط با مشتری (CRM)

ایران - تهران
اداری

اطلاعات شخصی

در مورد خودت چیزی به ما بگو