مدیر منابع انسانی (Human Resources Manager)

ایران - تهران
اداری

اطلاعات شخصی

در مورد خودت چیزی به ما بگو