سرپرست بازاریابی و مارکتینگ

ایران - تهران
مارکتینگ

اطلاعات شخصی

در مورد خودت چیزی به ما بگو